Informatie over gegevensbescherming

Met dit document wil Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht, Nederland (hierna “ons”, “onze” of “we”) u inlichten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken en uw toestemming krijgen voor de hieronder beschreven specifieke doelstellingen.

 

1. Verwerking van persoonsgegevens

Tenzij anders bepaald in de volgende hoofdstukken is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens het feit dat die verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om onze producten en diensten te promoten:

a. Klantenrelatiebeheer

We werken met een klantenrelatiebeheersysteem (CRM-systeem) waarin gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar worden gekoppeld en we de volgende persoonsgegevens over u opslaan:

Contactgegevens”: deze categorie van persoonsgegevens omvat o.a. uw naam, adres, telefoon-/mobiele nummer, e-mailadres, of andere online contactgegevens. We verkrijgen deze Contactgegevens uit uw aanmelding op www.bayerpetcare.nl of via de Tekenscanner app. We gebruiken uw Contactgegevens om onze producten en diensten te promoten of om dringende informatie over onze producten te overhandigen.

b. Marketing communicatie

We kunnen uw contactgegevens ook gebruiken om met u te communiceren via de e-mail of sms om marketing berichten te bezorgen met informatie over diensten, producten of gebeurtenissen die te maken hebben met uw huisdier. Voor dergelijke marketing communicatie via e-mail of sms (“Elektronische Marketing Communicatie”) dient u eerst uw toestemming te geven via uw profiel op www.bayerpetcare.nl .

c. Analyse van uw gebruik van onze Elektronische Marketing Communicatie

Om onze Elektronische Marketing Communicatie zo te kunnen aanpassen dat ze aan uw specifieke behoeften en voorkeuren beantwoordt en op voorwaarde dat u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, analyseren we uw gebruik van onze Elektronische Marketing Communicatie, bijvoorbeeld of u onze Elektronische Marketing Communicatie hebt geopend en hoe u deze hebt gebruikt (bijv. op welke links u heeft geklikt en welke acties u vervolgens heeft ondernomen op onze website).

 

2. Overdracht van persoonsgegevens aan derden

We verstrekken uw persoonsgegevens aan derden of geven hen toegang tot deze gegevens in de volgende gevallen:

a. We doen een beroep op gespecialiseerde dienstverleners die ons helpen om onze diensten te verlenen. Die dienstverleners worden door ons zorgvuldig uitgekozen en regelmatig gecontroleerd. In overeenstemming met de desbetreffende verwerkersovereenkomsten zullen ze enkel persoonsgegevens verwerken op onze instructie en strikt in overeenstemming met onze richtlijnen.

b. Uw gegevens kunnen ook gedeeltelijk worden doorgestuurd en verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) die een lager gegevensbeschermingsniveau kunnen hebben dan de landen die daarbinnen liggen. In die gevallen zullen we ervoor zorgen dat voor uw gegevens een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd, bijv. door specifieke overeenkomsten te sluiten met de respectievelijke importeur van persoonsgegevens.

 

3. Bewaringstermijn voor persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens slechts zolang het noodzakelijk is voor het doeleinde om een continue klantenrelatie met u te onderhouden. Na een inactiviteit van 2 jaar worden uw persoonsgegevens automatisch gedurende 3 jaar gearchiveerd en daarna gewist, tenzij anders vastgelegd in de wetgeving (bijv. wanneer het gaat om een contractuele regeling of bij een lopend rechtsgeschil).

 

4. Informatie over uw rechten

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt u in het algemeen over de volgende rechten:

a. recht op informatie over uw door ons bewaarde persoonsgegevens;

b. recht om de verbetering, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken;

c. recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang, het algemeen belang of profilering, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat dergelijke verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d. recht op overdraagbaarheid van gegevens;

e. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

f. u kunt te allen tijde uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens met toekomstige werking intrekken.

Indien u uw rechten wilt uitoefenen, gelieve uw aanvraag te sturen naar Bayer B.V., Data Protection Officer, Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht, Nederland of naar dataprivacy.nl@bayer.com.